Thứ năm, ngày 24 tháng 5 năm 2018
Địa chỉ: 73 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị * Điện thoại: (053) 3852570 - Fax: 053 3850432 * Email: sgtvt@quangtri.gov.vn

mạng lưới giao thông
Lấy ý kiến Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị
x

UỶ BAN NHÂN DÂN

TỈNH QUẢNG TRỊ

 

Số:         /2018/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Quảng Trị, ngày      tháng    năm 2018

DỰ THẢO

 


QUYẾT ĐỊNH

V/v Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng

giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành kèm theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị

 



ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ

 

Căn cứ Luật Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ văn bản số 455/VPCP-KSTT ngày 12/01/2018 của Văn phòng Chính phủ v/v quy định TTHC tại các văn bản của địa phương lĩnh vực giao thông vận tải.

Căn cứ Thông tư 46/2015/TT-BGTVT ngày 07/9/2015 của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định về tải trọng, khổ giới hạn của đường bộ; lưu hành xe quá tải trọng, xe quá khổ giới hạn, xe bánh xích trên đường bộ; vận chuyển hàng hóa siêu trường, siêu trọng; giới hạn xếp hàng hóa trên phương tiện giao thông đường bộ khi tham gia giao thông trên đường bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã ban hành Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 Quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Giao thông vận tải tại công văn số      /SGTVT-KCHT ngày    /   /2018,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi một số điều của Quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (ban hành kèm theo Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị) như sau:

1. Sửa đổi Khoản 7 Điều 44 thành: “Cấp, thu hồi giấy phép thi công, đình chỉ hoạt động gây mất an toàn giao thông, an toàn công trình đường bộ trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến đường huyện, đường đô thị theo đúng quy định hiện hành”.

2. Sửa đổi Khoản 7 Điều 46: “Cấp, thu hồi Giấy phép thi công, đình chỉ hoạt động gây mất an toàn giao thông, an toàn công trình đường bộ trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến đường tỉnh”.

3. Sửa đổi Khoản 5 Điều 48: “Cấp, thu hồi giấy phép thi công, đình chỉ hoạt động gây mất an toàn giao thông, an toàn công trình đường bộ trong phạm vi bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ trên các tuyến đường được giao quản lý theo đúng quy định hiện hành”.

4. Bãi bỏ một số nội dung: Các mẫu đơn đề nghị cấp phép, mẫu giấy phép lưu hành xe ban hành kèm theo Quyết định tại các Phụ lục VI, VII, VIII, IX.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Nội vụ, Thông tin và Truyền thông; Trưởng Ban Quản lý các Khu Kinh tế Quảng Trị, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn  Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:                                                                TM.ỦY BAN NHÂN DÂN

- Như điều 3;                                                                                        CHỦ TỊCH

- Website Chính phủ;

- Bộ Giao thông vận tải;

- Cục kiểm tra văn bản- Bộ Tư pháp;

- Bí thư, các Phó Bí thư Tỉnh ủy;

- Thường trực HĐND tỉnh;

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;

Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;                                          Nguyễn Đức Chính

- Chánh văn phòng, các PVP UBND tỉnh;                                       

Trung tâm Tin học - Công báo, Website tỉnh;                          

Thông báo

Video

 • Thông điệp về An toàn giao thông

  Thắt dây an toàn đúng cách

  Đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

  Hướng dẫn mũ bảo hiểm

  Thắt dây an toàn khi lái xe

 • Liên kết Website

  Liên kết khác

  Thống kê lượt truy cập

  Đang online : 6
  Tổng truy cập : 84,416