Công tác Quản lý chất lượng công trình giao thông

Thực hiện Công văn số 4366/TCĐBVN-VP ngày 29/6/2021 của Tổng cục Đường bộ Việt Nam về việc triển khai sử dụng phần mềm dịch vụ công trực tuyến đối với thủ tục Đăng ký khải thác tuyến vận tải hành khách cố định. Sở GTVT thành phố Đà Nẵng đã ban hành Công văn 3237/SGTVT-QLVTPT&NL ngày 13/7/2021 để triển khai đến các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo Tuyến cố định.