Công tác Quản lý kết cấu hạ tầng giao thông

a

Thực hiện nội dung Quyết định số 33/2021/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Giao thông vận tải. Hiện nay, Sở Giao thông vận tải đã xây dựng hoàn thiện dự thảo Tờ trình và Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2016 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Để có cơ sở gửi Sở Tư pháp thẩm định, trình UBND tỉnh ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo quy định, Sở GTVT kính đề nghị Quý cơ quan tham gia góp ý nội dung dự thảo Tờ trình và Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 22/2016/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị ban hành quy định về quản lý, bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ địa phương trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Nội dung dự thảo được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Sở Giao thông vận tải (http://sogiaothongvantaiqt.gov.vn/bấm nút tải về phía dưới bài viết)

Văn bản góp ý của Quý cơ quan đề nghị gửi về Sở GTVT trước ngày 25/9/2022. Sau thời gian nêu trên, nếu Sở Giao thông vận tải không nhận được văn bản tham gia ý kiến thì xem Quý cơ quan đã đồng ý với bản Dự thảo./.

 

Phòng Quản lý Kết cấu HTGT