Thứ hai, ngày 25 tháng 5 năm 2020
Địa chỉ: 73 Quốc lộ 9 - TP Đông Hà - Quảng Trị * Điện thoại: (053) 3852570 - Fax: 053 3850432 * Email: sgtvt@quangtri.gov.vn
Cơ cấu tổ chức

LÃNH ĐẠO SỞ

 

    

        Giám đốc:                         Ông Lê Đức Tiến

                         Mobile: 0913427377; office phone : 0533.535377

                Emailleductien@quangtri.gov.vn

                           

    Phó Giám đốc phụ trách QL vận tải - PTNL: Ông  Lê Thanh Hùng

                           Mobile: 0905282105; office phone : 0533.852479
                           Emaillethanhhung@quangtri.gov.vn

 Phó Giám đốc phụ trách Kế hoạch, kỹ thuật, quản lý giao thông Ông  Nguyễn Đức Hà

                           Mobile:  0913485780; office phone : 
                           Emailnguyenducha@quangtri.gov.vn


I.  Vị trí và chức năng:

            1- Sở GTVT là cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh có chức năng tham mưu giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng  quản lý nhà nước về giao thông vận tải , bao gồm: Đường bộ, đường thủy nội địa, vận tải và an toàn giao thông trên địa bàn.

            2- Sở GTVT có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo,  quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND cấp tỉnh; đồng thời chịu sự chỉ đạo , hướng dẫn thanh tra kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Bộ GTVT.

II. Nhiệm vụ và quyền hạn:

            1/ Trình UBND tỉnh:

a/ Dự thảo các quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của UBND tỉnh về giao thông vận tải.

b/ Dự thảo quy hoạch, kế hoạch 5 năm, hàng năm, chương trình, dự án về giao thông vận tải, các biện pháp tổ chức thực hiện cải cách hành chính về giao thông vận tải thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở.

c/ Dự thảo quy định chức năng nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các  đơn vị trực thuộc Sở;

d/ Dự thảo văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn chức danh đối với Trưởng, Phó các đơn vị thuộc Sở GTVT; tham gia với các cơ quan có liên quan xây dựng dự thảo quy định về tiêu chuẩn chức danh Trưởng, Phó phòng chuyên môn có chức năng quản lý nhà nước về lĩnh vực giao thông vận tải thuộc UBND tỉnh.

2/ Trình chủ tịch UBND tỉnh :

            a/ Dự thảo các văn bản thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND cấp tỉnh về giao thông vận tải;

            b/ Dự thảo các quyết định thành lập sát nhập, giải thể, tổ chức lại các đơn vị thuộc Sở GTVT theo quy định của pháp luật; phối hợp với Sở Nội vụ trình UBND tỉnh dự thảo quyết định xếp hạng các đơn vị sự nghiệp, do Sở GTVT quản lý theo hướng dẫn của Bộ GTVT và Bộ Nội Vụ.

3/ Hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, chính sách, quy hoạch, kế hoạch, đề án, dự án, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và định mức kinh tế kỹ thuật trong lĩnh vực GTVT được cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành hoặc phê duyệt; thông tin, tuyên truyền, phổ biến, dục pháp luật về giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh.

4/ Về kết cấu hạ tầng giao thông:

a/ Tổ chức thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan quyết định đầu tư, chủ đầu tư đối với các dự án đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông theo phân cấp của tỉnh;

b/ Tổ chức quản lý bảo trì, bảo đảm tiêu chuẩn quy chuẩn kỹ thuật mạng lưới công trình giao thông đường bộ, đường thủy nội địa; địa phương đang khai thác thuộc trách nhiệm của tỉnh quản lý hoặc được ủy thác quản lý.

c/ Thực hiện các biện pháp bảo vệ hành lang an toàn giao thông và công trình giao thông trên địa bàn theo quy điịnh của pháp luật, hướng dẫn của Bộ GTVT và  các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành;

d/ Công bố theo thẩm quyền việc đóng, mở tuyến đường thủy nội địa, các cảng, bến thủy nội địa trên đường thủy nội địa địa phương, tuyến chuyên dùng  nối với tuyến đường thủy nội địa địa phương theo quy định của pháp luật; Tổ chức cấp phép bến khách ngang sông;

đ/ Tham mưu, giúp UBND tỉnh quyết định phân loại, điều chỉnh hệ thống đường tỉnh, các đường khác theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND cấp tỉnh;

e/ Thiết lập và quản lý hệ thống báo hiệu đường bộ, đường thủy nội địa địa phương trong phạm vi quản lý;

g/ Có ý kiến đối với các dự án xây dựng công trình trên đường thủy nội địa địa phương và  tuyến chuyên dùng  nối với tuyến đường thủy nội địa địa phương theo quy định; Cấp phép thi công trên các tuyến đường bộ đang khai thác do địa phương quản lý hoặc trung ương ủy thác quản lý;

h/ Tổ chức thực thi các nhiệm vụ, quyền hạn quản lý nhà nước , tại bến xe ôtô, bãi đỗ xe, trạm dừng nghỉ và cảng bến thủy nội địa trên các tuyến đường bộ, đường thủy nội địa do địa phương quản lý;

5/ Về phương tiện và người điều khiển phương tiện giao thông, phương tiện, thiết bị xếp dỡ, thi công  chuyên dùng trong GTVT và trang bị, thiết bị kỹ thuật chuyên ngành GTVT:

a/ Tổ chức thực hiện việc đăng ký phương tiện giao thông đường thuỉy nội địa; Đăng ký, cấp biển số cho xe máy chuyên dùng của tổ chức và cá nhân ở địa phương theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ GTVT;

b/ Tổ chức thực hiện việc kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông đường bộ, đường TNĐ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ GTVT;

c/ Thẩm định thiết kế kỹ thuật trong sửa chữa, hoán cải phương tiện giao thông, phương tiện, thiết bị xếp dỡ, thi công chuyên dùng trong GTVT đường bộ, đường thủy nội địa theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ GTVT;

d/ Tổ chức việc đào tạo , sát hạch, cấp đổi thu hồi giấy phép, bằng, chứng chỉ chuyên môn, giấy chứng nhận học tập pháp luật cho người điều khiển phương tiện giao thông, người vận hành phương tiện, thiết bị chuyên dùng cho GTVT; cấp giấy chứng nhận giáo viên giạy thực hành lái xe của các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn, cấp hoặc đề nghị các cơ quan có thẩm quyền cấp, thu hồi giấy phép và quản lý việc đào tạo lái xe đối với các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ GTVT, cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện giao thông đường bộ và phương tiện thủy nội địa cho các cá nhân tại địa phương.

 6/ Về vận tải:

a/ Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện các chính sách phát triển vận tải hành khách công cộng theo quy định của UBND cấp tỉnh.

b/ Tổ chức  thực hiện việc quản lý vận tải hành khách bằng ô tô theo tuyến cố định, hoẹp đồng, vận tải khách du lịch và vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt theo quy định cảu pháp luật; cấp phép vận tải Quốc tế Việt - Lào, cấp phép lưu hành đặc biệt cho phương tiện cơ giới giao thông đường bộ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Bộ GTVT.

c/ Hướng dẫn kiểm tra xây dựng trên địa bàn theo quy hoạch được phê duyệt, quản lý các tuyến vận tải về hành khách, việc tổ chức quản lý vận tải hành khách trên địa bàn.

d/ Công bố hoạt động, theo dõi giám sát hoạt động thử nghiệm tàu khách nhanh và công bố, đăng ký tuyuến vận tải hành khách hoạt động trên tuyến đường thủy nội địa địa phương.

7/ Về an toàn giao thông:

a/ Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan triển khai thực hiện công tác tìm kiếm cứu nạn đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, hàng hải và phân công của UBND cấp tỉnh, phối hợp xử lý tai nạn giao thông trên địa bàn khi có yêu cầu.

b/ Tổ chức thực hiện các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu tai nạn giao thông, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm, công trình giao thông lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.

c/ Là cơ quan thường trực hoặc là thành viên của Ban An toàn giao thông tỉnh theo phân công của ủy ban nhân dân cấp tỉnh ;

d/ Tham định an toàn giao thông trên các tuyến đường tỉnh; các vị trí đấu nối giữa đường huyện, đường xã với đường tỉnh; các điểm đấu nối của các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ dọc hai bên đường tỉnh.

8/ Tổ chức thực hiện: các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường trong giao thông vận tải thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo quy định của pháp luật.

9/ Giúp ủy ban nhân dân cấp tỉnh quản lý nhà nước đối với các doanh nghiệp, tổ chức kinh tế tập thể , kinh tế tư nhân; hướng dẫn, kiểm tra hoạt động đối với các hội và tổ chức phi Chính phủ trong linhc vực giao thông vận tải ở tỉnh theo quy định của pháp luật.

10/ Hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về giao thông vận tải đối với cơ quan chuyên môn thuộc ủy ban nhân dân cấp huyện.

11/ Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc quyền quản lý của Sở theo phân cấp của ủy ban nhân dân cấp tỉnh và quy định của pháp luật.

12/ Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giao thông vận tải theo quy định của pháp luật và phân công hoặc ủy quyền ủy ban nhân dân cấp tỉnh; chủ trì hoặc tham gia thẩm định , đánh giá và tổ chức thực hiện các đề tài nghiên cứu, đề án, dự án ứng dụng tiến bộ công nghiệ có liên quan đến giao thông vận tải trên địa bàn.

13/ Thanh tra, kiểm tra và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật về giao thông vận tải đường bộ, đường thủy nội địa và bảo vệ công trình giao thông, bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh; giải quyết khiếu nại, tố cáo, phồng, chống tham nhũng theo quy định của pháp luật hoặc phân công của ủy ban nhân dân cấp tỉnh.

14/ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng , Thanh tra các phòng chuyên môn, nghiệp vụ và các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, quản lý biên chế, thực hiện chế độ tiền lương với các chính sách, chế độ đãi ngộ, đào tạom, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, công chức, viên chức thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở theo phân cấp của ủy ban nhân dân cấp tỉnh và quy định của pháp luật.

15/ Quản lý tài chính, tài sản được giao theo phân cấp của ủy ban nhân dân cấp tỉnh và quy định của pháp luật.

16/ Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Bộ Giao thông vận tải, ủy ban An toàn giao thông Quốc gia.

17/ Thực hiện một số nhiệm vụ khác do ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao hoặc theo quy định của pháp luật.

 

 

 

CÔNG ĐOÀN NGÀNH

 

    Chủ tịch công đoàn Ngành:   Ông Trần Ngọc

                           Mobile: 0982296125; office phone : 0533.855750
                           Emailtranngoc@quangtri.gov.vn
   Chức năng, nhiệm vụ:

 

 

 

 

CÁC PHÒNG BAN

1.  Phòng Tổ chức - Hành chính
- Trưởng phòng: Ông Hoàng Văn Quý

Mobile: 0905544303; office phone : 0533.551769          

Email: hoangvanquy@quangtri.gov.vn              

- Căn bộ văn thư: Bà Trần Thị Lê

                        Mobile: 0913485713; office phone : 0533.852570
                        Emailtranthile@quangtri.gov.vn
            Chức năng nhiệm vụ của Phòng:

Tham m­ưu cho Lãnh đạo Sở lĩnh vực công tác tổ chức bộ máy, quản lý công chức, viên chức, lao động trong toàn ngành; Thực hiện cơ chế “ một cửa”tại văn phòng Sở.

* Nhiệm vụ và quyền hạn:

            Nghiên cứu, đề xuất với lãnh đạo Sở trong việc sắp xếp bộ máy quản lý và thực hiện chế độ, chính sách đối với công chức, viên chức và lao động trong toàn ngành;

            - Lập kế hoạch, quy hoạch đào tạo, bồi d­ỡng đội ngũ cán bộ kế cận, dự bị cho chức danh chủ chốt của ngành; 

            - Giúp lãnh đạo Sở thực hiện chức năng quản lý nhà n­ớc đối với Trư­ờng công nhân kỹ thuật và nghiệp vụ GTVT, phối hợp với Trư­ờng để tổ chức các lớp nghiệp vụ, kỹ thuật cho cán bộ, công nhân trong ngành;

- Tổ chức thi nâng bậc lái xe ô tô cho các đơn vị, địa ph­ơng trong tỉnh;

            - Tham mư­u đề xuất với lãnh đạo Sở công tác bổ nhiệm, đề bạt cán bộ các Phòng, Ban văn phòng Sở và các đơn vị;

            - Lập ph­ương án tổ chức mới, sát nhập, giải thể các đơn vị trực thuộc khi có nhu cầu;

            - Giúp lãnh đạo Sở theo dõi, giải quyết việc nâng bậc l­ương hàng năm cho cán bộ, công chức,viên chức Văn phòng Sở và các đơn vị sự nghiệp trực thuộc;

            - Tổng hợp, thống kê số lư­ợng, chất lư­ợng cán bộ, công chức, viên chức và lao động trong ngành để quản lý và báo cáo khi có nhu cầu;

            - Chịu trách nhiệm quản lý hồ sơ cán bộ, công chức, viên chức văn phòng Sở và hồ sơ cán bộ chủ chốt của các đơn vị trong ngành;

            - Giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho công chức, viên chức và lao động trong ngành theo quy định hiện hành của nhà n­ước;

            - Thư­ờng trực công tác thi đua khen thư­ởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức, lao động của ngành;

            - Phối hợp công đoàn chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Sở;

- Chịu trách nhiệm công tác văn th­ư l­ưu trữ, phục vụ, bảo vệ cơ quan;

- Tổ chức các hội nghị của ngành, đón tiếp khách đến làm việc;

            - Quản lý tài sản của Văn phòng, lập dự trù trang bị dụng cụ, thiết bị làm việc, văn phòng phẩm hàng quý, năm trình duyệt và mua sắm cấp phát kịp thời cho lãnh đạo Sở và các Phòng, Ban làm việc;

            - Thực hiện tiếp nhận và trao trả kết quả theo  cơ chế “một cửa” trên các lĩnh vực:

            + Thẩm định thiết kế cơ sở các dự án đầu tư­, thẩm định hoặc thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật - bản vẽ thi công các công trình giao thông, cảng cá và khu dich vụ hậu cần nghề cá;

            + Phê duyệt thiết kế kỹ thuật, bản vẽ thi công các công trình do Sở GTVT làm chủ đầu t­ư và đ­ược uỷ quyền;

            + Cấp phép thi công các công trình nằm trong hành lang bảo vệ đ­ường bộ, đường thuỷ nội địa và trên các tuyến đư­ờng bộ, đư­ờng thuỷ nội địa đang quản lý, khai thác;

+ Cấp phép l­ưu hành đặc biệt cho xe máy công trình, ôtô;

+ Cấp phép vận tải liên vận quốc tế Việt – Lào.

 

2.  Phòng Kế hoạch - Quản lý giao thông:

              - Trưởng phòng: Ông Phan Thanh tiến

Mobile: 0913485597; office phone 0533.850414 

 Emaillethanhtien@quangtri.gov.vn

              - Phó phòng: Ông Bùi Đức Thành

Mobile: 0913456117; office phone 0533.850414 

 Emailbuiducthanh@quangtri.gov.vn

 

Chức năng nhiệm vụ của phòng:

- Thực hiện công tác Kế hoạch-Quản lý giao thông, tham mưu cho Lãnh đạo Sở về công tác chuyên môn: Lập kế hoạch, quy hoạch, quản lý giao thông, báo cáo tổng hợp, báo cáo các vấn đề quản lý ATGT liên quan khác của ngành giao thông vận tải. cụ thể:

- Tham mưu xây dựng Kế hoạch, quy hoạch XDCB, bảo trì đường bộ hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện việc quản lý , bảo trì đường bộ trong phạm vi được giao quản lý.

- Phối hợp chính quyền địa phương để thực hiện việc bảo vệ công trình và hành lang đường bộ, đường sông, đường sắt theo phân cấp quản lý.

- Thực hiện công tác phòng chống và khắc phục bảo lũ, công tác đảm bảo giao thông và trực ATGT.

- Soạn thảo các văn bản liên quan đến các lĩnh vực giao thông như: Cấp giấy phép thi công các công trình trong HLAT đường bộ, cấp phép đào cắt qua các tuyến đường thuộc phạm vi tỉnh quản lý, cấp giấy phép cho xe quá khổ, quá tải.

- Lưu trữ và bảo quản hồ sơ quản lý giao thông đường tỉnh và quốc lộ được ủy thác cho tỉnh quản lý.

3.  Phòng Kế toán - Tài vụ:

            - Trưởng phòng: Ông Nguyễn Văn Ngọ

Mobile: 0914092567; office phone : 0533.850899                 

Emailnguyenvanngo@quangtri.gov.vn

            - Phó phòng: Bà Nguyễn Thị Hằng Nga

Mobile: 0942126345; office phone : 0533.850899                 

Emailnguyenthihangnga@quangtri.gov.vn

 

            Chức năng nhiệm vụ của phòng:

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở trong công tác quản lý tài chính Ngành

- Tham mưu hội đồng xét duyệt quyết toán và xây dựng kế hoạch tài chính cho các đơn vị thuộc Sở quản lý: Sự nghiệp kinh tế, hành chính sự nghiệp.

- Tham gia đoàn thanh tra của Sở, thanh kiểm tra các đơn vị trực thuộc

- Kế toán tài chính nguồn Hạn mức kinh phí, nguồn phí lệ phí, nguồn ATGT của Tỉnh, nguồn Trật tự ATGT và các nguồn khác phục vụ công tác đảm bảo TTATGT trên địa bàn của Ngành, thu phí lệ phí và công tác thủ quỹ cơ quan.

- Kế toán tài chính nguồn: Sửa chữa đường bộ Trung ương; Sửa chữa đường bộ và đường sông Địa phương; một số công trình XDCB; KPBL ...

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở những công việc có liên quan khác khi được phân công hoặc thừa lệnh lãnh đạo Sở giải quyết những công việc khi được uỷ quyền.

Ngoài ra, còn kiêm nhiệm các công việc đoàn thể và chuyên môn khác như: Kế toán-thủ quỹ tiền hội khuyến học của Ngành, quỹ hộ trợ Pa Tầng.

 

4.  Phòng Kỹ thuật - Thẩm định

            - Trưởng phòng: Ông  Nguyễn Chí Thức

Mobile: 0914079603; office phone : 0533.855809            

Emailnguyenchithuc@quangtri.gov.vn

- Phó phòng:   Ông Lê Văn Chung
           Mobile: 
0914015479; office phone : 0533.855809            

Email: levanchung@quangtri.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ của phòng:

* Chức năng:

- Là bộ phận tham mưu trực tiếp cho Lãnh đạo Sở các vấn đề về kỹ thuật của các công trình hạ tầng kỹ thuật giao thông trong quá trình cả khảo sát, thiết kế, xây dựng và trong khai thác sử dụng, bao gồm công trình giao thông đường bộ, đường sông, bến cảng; .

- Trực tiếp thẩm định trình Lãnh đạo Sở quyết định về thiết kế, dự toán các công trình giao thông.

* Nhiệm vụ:

- Thực hiện nhiệm vụ theo chức năng quản lý nhà nước:

+ Theo dõi, quản lý các vấn đề liên quan đến kỹ thuật của các công trình hạ tầng giao thông trên địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện những vấn đề không phù hợp về mặt kỹ thuật để đề xuất phương án, giải pháp xử lý, khắc phục nhằm đảm bảo chất lượng công trình, an toàn công trình và đảm bảo an toàn giao thông.

+ Báo cáo về các vấn đề kỹ thuật, chất lượng công trình giao thông theo quy định.

+ Thẩm định thiết kế cơ sở các công trình giao thông theo sự phân cấp của UBND tỉnh cho Sở.

+ Tham mưu trực tiếp cho Lãnh đạo Sở các vấn đề về quy hoạch, kỹ thuật, chất lượng các dự án, các công trình xây dựng giao thông trên địa bàn tỉnh khi được Lãnh đạo Sở giao.

+ Thực hiện nhiệm vụ cơ quan thường trực của Hội đồng Khoa học - Kỹ thuật Sở.

+Thực hiện một số nhiệm vụ khác như: Tham gia hội đồng thẩm định dự án đầu tư, Hội đồng thẩm tra quyết toán công trình, Hội đồng thẩm định đánh giá tác động môi trường, xử lý kỹ thuật các công trình giao thông... khi được Lãnh đạo Sở phân công.

- Thực hiện nhiệm vụ là cơ quan tham mưu của chủ đầu tư:

+ Soát xét các dự án đầu tư, lập Tờ trình trình UBND tỉnh phê duyệt các dự án đầu tư do Sở làm chủ đầu tư.

+ Thẩm định trình Lãnh đạo Sở phê duyệt nhiệm vụ khảo sát, hồ sơ thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán các công trình xây dựng giao thông Sở làm chủ đầu tư.

+ Thẩm định trình Lãnh đạo Sở phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán quản lý, sửa chữa thường xuyên, sửa chữa định kỳ các công trình giao thông thuộc nguồn vốn sự nghiệp kinh tế địa phương, khắc phục bão lũ, sửa chữa đường bộ trung ương được phân cấp.

+ Phối hợp cùng Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng giao thông, Phòng Kế hoạch - Quản lý giao thông Sở kiểm tra, xử lý những vấn đề phát sinh về kỹ thuật, khối lượng các công trình giao thông đang xây dựng hoặc đã đưa vào khai thác.

+ Soát xét hồ sơ mời thầu, lập Tờ trình trình UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ mời thầu, kết quả xét thầu đối với các gói thầu đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế; Thẩm định trình Lãnh đạo Sở phê duyệt hồ sơ mời quan tâm, kết quả xét chỉ định thầu và quyết định chỉ định thầu đối với các gói thầu được chỉ định thầu.

+ Soát xét trình Lãnh đạo Sở thông qua các Hợp đồng xây dựng của các gói thầu xây lắp công trình do Ban quản lý dự án thay mặt Sở quản lý dự án.

 

5.  Phòng Quản lý vận tải - Phương tiện và người lái

            - Trưởng phòng: Ông Đoàn Việt Bắc

Mobile: 0914194173; office phone : 0533.551769          

Email: doanvietbac@quangtri.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ của phòng:
Quản lý vận tải ôtô nội tỉnh, liên tỉnh, vận tải quốc tế Việt -  Lào; Quản lý vận tải thủy nội địa;

            - Quản lý, tổ chức đăng ký hành chính phương tiện thủy nội địa, xe máy công trình;

- Thẩm duyệt thiết kế cải tạo phương tiện cơ giới đường bộ, cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của các phương tiện sau cải tạo;

- Quản lý công tác đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe; tổ chức sát hạch cấp giáy phép lái xe các hạng; lưu trữ, quản lý  người lái;

- Tham mưu cho lãnh đạo Sở lập kế hoạch, quy hoạch phát triển công nghiệp  GTVT;

- Thường trực tổ công tác thực hiện chỉ thị 01/2004/CT- TTg về chấn chỉnh vận tải khách liên tỉnh bằng ô tô.

 

6.  Thanh tra S

 - Chánh thanh tra: Ông Dương Đức Phụng

Mobile: 0913407355; office phone : 0533.550415     

Email: duongducphung@quangtri.gov.vn

  - Phó chánh thanh tra: Ông Lê Vĩnh Thịnh

Mobile: 0913485544; office phone : 0533.851618

Email: levinhthinh@quangtri.gov.vn

  - Phó chánh thanh tra: Ông Đào Văn tuyến

Mobile: 0913485763;

Email: levinhthinh@quangtri.gov.vn

- Kế toán trưởng: Bà Trương Thị Tố N

Mobile: 0935131888; office phone : 0533.556292

Email: truongthitonu@quangtri.gov.vn

Chức năng nhiệm vụ của Thanh tra Sở:
* Chức năng:

Thanh tra Sở GTVT tỉnh Quảng Trị là cơ quan của Sở GTVT, có tránh nhiệm giúp Giám đốc Sở thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính và thanh tra chuyên ngành trong phạm vi, quyền hạn của Giám đốc Sở.

Thanh tra Sở có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Kho Bạc Nhà nước.

* Nhiệm vụ, quyền hạn:

- Xây dựng chương trình kế hoạch thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải trình Giám đốc Sở phê duyệt và tổ chức thực hiện chương trình kế hoạch đó.

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính (thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ được giao của tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Sở):

+ Thanh tra, kết luận, quyết định theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền quyết định xử lý;

+ Chủ trì hoặc phối hợp cơ quan có liên quan trong việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra hành chính theo hướng dẫn của Thanh tra tỉnh;

- Về thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải:

+ Thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ quan, tổ chức và cá nhân trong việc chấp hành các quy định về điều kiện, tiêu chuẩn và biện pháp đảm bảo an toàn giao thông của kết cấu hạ tầng đường bộ, đường thuỷ nội địa do địa phương trực tiếp quản lý;

+ Thanh tra kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định về điều kiện đảm bảo an toàn của phương tiện giao thông đường bộ, đường thuỷ nội địa (trừ tàu biển);

+ Thanh tra kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành các quy định về vận tải và dịch vụ hỗ trợ vận tải;

+ Phối hợp và hỗ trợ chính quyền cấp huyện, cấp xã, thanh tra chuyên ngành giao thông vận tải của trung ương trong việc thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với cơ quan, tổ chức cá nhân trong việc chấp hành các quy định về bảo vệ, chống lấn chiếm hành lang an toàn đường bộ, hành lang giao thông đường sắt, hành lang bảo vệ luồng đường thuỷ nội địa do trung ương trực tiếp quản lý;

+ Thanh tra, kiểm tra và xử phạt vi phạm hành chính đối với các cơ sở đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe do địa phương trực tiếp quản lý trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về đào tạo, cấp bằng, giấy phép, chứng chỉ chuyên môn, nghiệp vụ cho người điều khiển phương tiện giao thông và người vận hành phương tiện, thiết bị chuyên dùng trong ngành giao thông vận tải;

+ Phối hợp với lực lượng công an và các tổ chức, lực lượng có liên quan khác trong việc phòng ngừa và xử lý các vi phạm về trật tự an toàn giao thông vận tải.

-Về giải quyết khiếu nại, tố cáo:

+ Chủ trì hoặc tham gia tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh theo quy định của pháp luật;

+ Giúp Giám đốc Sở giải quyết khiếu nại về quyết định hành chính, hành vi hành chính, quyết định kỷ luật của Giám đốc Sở đối với cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý của Sở;

+ Theo dõi, kiểm tra các tổ chức thuộc thẩm quyền quản lý của Sở trong việc thi hành các quyết định khiếu nại, tố cáo.

- Thực hiện công tác phòng ngừa, chống tham nhũng trong lĩnh vực giao thông vận tải ở địa phương theo quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng.

- Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị thuộc Sở thực hiện các quy định của pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo, phòng ngừa và đấu tranh chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.

- Theo dõi, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị và quyết định sau thanh tra; tổng hợp, báo cáo kết quả về công tác thanh tra hành chính, thanh tra chuyên ngành và giải quyết khiếu nại, tố cáo, chống tham nhũng thuộc phạm vi quản lý của Sở.

- Quản lý tổ chức biên chế, tài sản và kinh phí phục vụ hoạt động của Thanh tra Sở.

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật và Giám đốc Sở giao.

 

 

Thông báo

Video

 • Thông điệp về An toàn giao thông

  Thắt dây an toàn đúng cách

  Đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông

  Hướng dẫn mũ bảo hiểm

  Thắt dây an toàn khi lái xe

 • Liên kết Website

  Liên kết khác

  Thống kê lượt truy cập

  Đang online : 12
  Tổng truy cập : 156,740